نقله که موسی به خدا گفت چگونه دعایی کنم که مستجاب بشه؟ خدا فرمود با زبانی دعا کن که گناه نکرده! موسی گفت و اون کدوم زبانه که گناه نکرده؟ خدا فرمود زبان بقیه! تو با زبان بقیه گناهی نکردی پس دعای ایشان در حق تو مستجابه
یک نکته جالب در مورد روایات مون البته اونها که سند معتبری دارند اینه که قسمت هایی (غالبا مضمون) از انجیل و تورات و زبور درشون اومده از لسان ائمه...یعنی مضمون تورات و انجیل و زبور بدون تحریف رو ما در روایات مون داریم و این خیلی ارزشمنده مخصوصا موعظه هایی که از قول حضرت عیسی داریم خیلی زیباست..و همینطور سخنان خدا با حضرت موسی... موعظه هایی که بعضا در انجیل ها و تورات کنونی نیست ‎· مصطفی