کانفورمیست علیه الرحمه می گفت: با کفش پا روی فرش دل ما نذارید...ما روی این فرش نماز می خونیم