نقله که پیامبر فرمودن ( اگر در حال انجام امور و کاری بودید مثلا) در حال کاشت نهالی بودید و ناگهان اوضاع دگرگون شد و اثرات پایان جهان و ظهور قیامت نمایان شد بازهم کار خودتون رو نیمه کاره رها نکنید بلکه کار رو تمام کنید
ما بهونه که سهله ، بی بهونه کارو نیمه تموم می ذاریم ‎· مصطفی