امام علی علیه السلام می فرمان: ای کُمیل علم بهتر از ثروت است زیرا علم از تو پاسداری و محافظت می کند ولکن تو باید پاسدار و محافظ ثروت باشی ، علم را چون هزینه کنی (تدریس) افزون (و تثبیت) گردد ولکن مال را هزینه کنی بکاهد