عمروعاص می گفت نماز رو باید پشت سر علی خوند اما برای غذا باید سر سفره معاویه نشست....ألاختصاص للشيخ المفيد صفحه 136
عمروعاص یک فرد نیست ، عمروعاص یک تفکره ‎· مصطفی