در روایته که امام صادق به حمام عمومی رفتن صاحب حمام چون ورود ایشون رو دیدن خواستن به سبک و سیاق اون دوره برای بزرگان حمام رو قرق کنند..امام وقتی متوجه شدند مانع شدند..حمامی گفت یابن رسول الله این امر متعارف ما در مورد بزرگانه...امام صادق فرمودند مومن سبک بار تر از این حرف هاست