آقای قرائتی تعریف می کرد که رفته بود دیدار خانواده یکی از شهدا ، موقع نماز شد...رفتن برای وضو... پدر شهید که پیرمردی افتاده حال بود براشون حوله آورد..آقای قرائتی گفت در روایته که بذارید آب وضو خودش خشک بشه و خیلی ثواب داره...پیرمرد گفت در روایت نیست که دست پیرمردی که برات حوله آورده رو رد نکنی؟...آقای قرائتی می گفت از درون فروریختم و بهش گفتم میدونی چیه؟ من علم دین دارم ولی فهمش رو ندارم..فهم دین همون قدرت تطبیق علم دین در اموره
دین و اسلامو سر کلاس و پای منبر علما می شه دونست ولی توی تبلیغ و گود جامعه و جهاد و در مقابل مردم میشه فهمیدش و بهش معرفت پیدا کرد ‎· مصطفی
آخ آخ! ‎· ابوهدی
@abouhoda: اگه با اهل معرفت رفت و آمدی داری ، دیدی شون سلام منم بهشون برسون ‎· مصطفی