Avatar for hozeh

در بین اعضا و جوارحم معده ام از همه مظلوم تره ! بنده خدا یا همش نزار و مریضه و یا قانع! زبونم از همه ظالم تر :دی

Comment
نقله که صبح وقتی آدم از خواب بیدار میشه اعضا و جوارح به همدیگه سلام می کنند و آرزوی روز خوبی رو برای همدیگه دارند..بعد به زبون که میرسن میگن روزمون خوبه منتهی اگه تو بذاری :دی ‎· مصطفی
Comment
زبون هم بدبخ دس خودش نیس ‎· Florette
Comment
@flormaah: بلی عیب از جای دیگه س ولی خب اعضا و جوارح ظاهربینند :دی ‎· مصطفی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10