امام حسین مثل جدش حریص به هدایت مردم بود ، برای همین می تونست از بین لشکریان یزید حُر درست کنه ، برعکس ما که حریصیم ضلالت مردم رو اثبات کنیم!
زبیر از خواص بود در جمل امام تا شب جنگ رهاش نکرد و روش کار کرد تا اینکه از جنگ فرار کرد! زبیری که به نقل بعضی روایان شیعه حتی! در احد فرار نکرده بود..بیان کسی که حریص به هدایته با بیان کسی که مصّر به اثبات ضلالته خیلی فرق می کنه...اولی از سر دلسوزیه دومی از سر حقد...اولی نقده دومی دشمنی ‎· مصطفی