محاصره شهرک های شیعه نشین نبل و الزهرا در آستانه شکسته شدن...بعد از سه سال
North_Aleppo_9km_cut1_2feb_13bahman.jpg
شیعه و غیر شیعه ش مهمه؟ ‎· zYa-Bushehr
ما در جبهه های مختلف در حال جنگیم و شیعه و سنی نداره اما این دو شهرک رو بخاطر شیعه نشین بودن تکفیری ها محاصره کردن و شیعه و غیرشیعه برای رهایی اش دارند تلاش می کنند ..شیعه نشین بودنش از این لحاظ موضوعیت داره ‎· مصطفی
@hozeh: باز هم متوجه نشدم... وقتی همه دارن برای آزادیش تلاش میکنن دیگه چه فرقی داره چه مذهبی دارن؟ ‎· zYa-Bushehr