روحانی می گفت این هواپیماها اجاره به شرط تملیک هستن...یعنی طی هشت سال مقداری از عوائدش به شرکت سازنده داده میشه و بعد از هشت سال این هواپیماها به تملیک ایران درمیاد...اینطور باشه خوبه چون پولی پاش نرفته و صرفا خط اعتباریه
بله ظاهرا قراردادهاي با ايرباس اينطوري هست، و اميدوارم تغيير نكرده باشه ‎· هانا