هر موقع به اماکن مقدس یا زیارت میرم خدا رو به مقربینی که در اون محل حاضر اما گمنام اند برای استجابت دعام قسم می دم
0125.jpg