خدا که فقط خدای آدمای خوب نیست ، خدای آدم های بد هم هست! آدم های بد هم خدایی دارن! ولی حاشا و کلا که در نظر خدا ، آدم خوب و بد مساوی باشه!