آیه "انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم" همانا گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست یه خط می کشه بر تمام ظلم ها ، بی انصافی ها ، رانت بازی ها ، آقازاده بازی ها ، چشم و هم چشمی ها ،ثروت ها و مکنت ها ، شهرت ها و افاده ها...یه جمله پنبه همه رو می زنه