خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف كشان جهاد مى كنند، گويى سدّی استوار و آهنین اند..آیه 4 الصف
02.jpg