در مملکت ما اسامی مفسدین اقتصادی همیشه در جیب روئسای جمهوره و به مفسدین اقتصادی و پرونده هاشون آگاه تر از قوه قضائیه هستن! و فاشش نمی کنند مگر در مواقع لزوم!