فکر کنم قیامت شه بیشتر از اینکه ابلیس متهم باشه به گمراه کردن آدمها ، رفقا و دوستان ِ آدمها متهم باشند به گمراه کردن شون...اکثر کسانی که بنوعی از دین برگشتن یا سست شدن بخاطر همنشینی با رفقاشون بوده که در فاز دین نبودن...امام علی علیه السلام می فرماد هیچکس همنشین قومی نشد جز اینکه از آنان شد
فکر کنم هر سست دین یا بی دینی هم الان در خودش تامل کنه می بینه بیشتر از هرچیزی همنشینی با عده ای خاص باعث عقاید فعلی اش شده نه مطالعات و تحقیقات و اینها...همنشینی با اون عده باعث انقلاب در عقیده شده و بعد هم هرچی مطالعه و تحقیق بوده در راستای توجیه انقلاب عقیده بوده نه کشف حقیقت ‎· مصطفی