شهید هادی ثنایی مقدم - شلمچه ، شهید محمد آژند - سوریه ، سی سال فاصله اما دفاع همچنان باقی ست
036.JPG