اگر هرکسی همونطوری که ادعا می کرد بود ، که خوب بود