شیخی راگفتند: خداوند را چگونه میبینی؟! گفت آنگونه که همیشه میتواند مچم را بگیرد، اما دستم را میگیرد
‎· Emran
یا ستار العیوب ‎· Ehsan Sh