شیخی راگفتند: خداوند را چگونه میبینی؟! گفت آنگونه که همیشه میتواند مچم را بگیرد، اما دستم را میگیرد
‎- Emran
یا ستار العیوب ‎- Ehsan Sh