قال امیرالمومنین الامام علی علیه السلام: انك لمبلوس عليك، إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله...امام علی علیه السلام می فرمان براستی که حق برای شما پوشیده و مشتبهه ، .حق و باطل همیشه در قامت و دائر مدار اشخاص نیست که با اونها حق رو بسنجید ، ابتدا حق رو بشناسید پس اهلش رو خواهید شناخت ، باطل رو بشناسید پس اهل باطل رو خواهید شناخت