برخی اشکالات اعصاب خورد کن داره اینجا ،یکیش اینه که صفحه سرچ جدا داره،دیگری سابسکرایبشه که اگه بزنی دوباره صفحه لود میشه ،که با توجه به کندی اینجا غیر قابل تحمله