(:خوشا شیراز و مهندسین بی مثالش
رهرو و اعوان و انصار ،صادق جوان ناکام،آدمیزاد و . ‎- saeed_ilia