امان از این شبکه جم. خیلی داره خطرناک میشه.. دارن طرح ترکیه سازی ایرانیاروجدی تر پیگیری میکنن.. با استخدام بازیگرای ایرانی