کباب بیرون غذای خوبی نیست،مگر با دستان با کفایت خودت درست کنی یا ننه جان
ما نون و پنیر و سنگک رو به کباب بیرون ترجیح میدهم ‎· saeed_ilia
خودم با چشای خودمم دیدم مه چیا میریزن توش ‎· saeed_ilia