بغل شرکتمون یه کبابی هست که جلوی چشم ملت چرخ میکنه کباب میکنه ،ولی بازم اطمینان نمیشه کرد
نزدیک ظهر بوی کباب هاش،میتموم میکنه،ولی کظم کباب میکنیم ‎· saeed_ilia