درود به همه، امیدوارم همه سلامت و شاد باشند.
به به! خوشحالم می بینمت ایلیا جان. حالت چطوره؟ ‎- همصدا