از خونه موندن حالم به هم میخوره. جایی رم نداریم بریم