بدی اینکه اگه توییتر بیشتر از140 کارکتر بشه اینه که میشه فیسبوک، نه فرندفید