عجب غلطی کردم گفتم امشب شام نمیخورم. دارم از گشنگی میمیرم