تو پساتحریم حسابمو چک کردم دیدم هیچ فرقی نکرده موجودیش با دوران تحریم