چند روز میشه نتونستم بیام اینجا. پروژه منو از کار و زندگی انداخته