بعضی موقع کلن اینجا رو یادم میره. یه تب تندی بود. زود گذشت. اصن کسی فعالیت می‌کنه اینجا؟