Sesamstrasse - Mana Mana - http://www.youtube.com/watch?v=iUcSkrRFXpM