democracy vs. sovereignty » from archive
⌘C, ⌘L, ⌘V, ⌘↵