democracy vs. sovereignty » from archive
RT @codesnik: купил боксер собаку, а собака тоже боксер.