democracy vs. sovereignty » from archive
RT @azovskaya: Не за то мы в интернете воевали.