Сильно. "Toys for Poroshenko" http://youtube.com/watch?v=8veOzd39VWI