ابراز دلتنگی دوست عزیزی با اضافه شدن جمله‌ی بین خودمون باشه” باعث نگرانی شده” :)))) یه چیزی تو مایه‌های اوا خاک بر سرم