روتون میشه برین بگین ما تو مکان با هم دوست شدیم؟
از بچه های مکانه ‎· Hamid6