خوبه نمیشه آواتار عوض کنی، هی ملت تغییر میدن نمیفهمیم کی به کیه