باید تا الان طلاق میگرفتین، چرا دارین بچه دار میشین؟