#sinceFFdied خودمو کشتم از بس کار کردم، حالا شرکتم داره خوب میشه !