هزار تا فولدر آ۴ چهار رنگ سلفون مات چند میشه؟ یارو سه میلیون فاکتور داده ما میگیم زیاده، دعوا راه انداخته...