برادر معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری) هم رد صلاحیت شد.