تا همه برسن اینجا یا فیلتر میشه، یا سرورش نابود میشه، یا زاکی میاد میخرتش