فوهاد از صاب مكان حقوق میگیره! لایكش زیر همه فیدا هس