مي گویند کتاب زیاد مخ ادم را معیوب می کند
بستگی به کتابش داره ‎- آمیرزو