زندگی خیلی قشنگ است. تو کیف نمی کنی که توی این دنیا زندگی می کنی؟
بستگی به نوع نگاه داره ‎· FOTROS