مثل این است که هیچ وقت با آدم مهربانی زندگی نکرده ای! کسی را نداری؟